Oferta pracy – pielęgniarka/położna

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA „MALUSZEK” W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
pielęgniarki/położnej

Miejsce pracy: Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2020 rok. (Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia 1 kwietnia 2020 roku, jeśli remont placówki opóźni się)
Wymagania niezbędne:
• kandydat posiada wykształcenie wyższe lub średnie: medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna,
• kandydat zna przepisy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
• kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
• kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
• kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
• kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
• kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
• kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
• w pierwszej kolejności będą rozważane oferty kandydata posiadającego kurs opiekuna dziecięcego lub innych kwalifikacji spełniających wymagania do opieki nad dziećmi do lat 3. Kurs można uzupełnić do momentu podpisania umowy.

Zakres obowiązków na stanowisku
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
• przestrzeganie Praw Dziecka,
• sprawowanie i czuwanie nad prawidłową pielęgnacją dzieci, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, zaspakajających potrzeby biologiczne dziecka,
• rozróżnianie czynników chorobotwórczych, klasyfikowanie i charakteryzowanie chorób dziecięcych,
• realizowanie zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
• samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
• rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych i współpraca z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka,
• udzielanie pierwszej pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku, powiadamianie o tym fakcie rodziców,
• rozpoznanie symptomów dziecka krzywdzonego,
• podejmowanie działań profilaktycznych,
• planowanie i realizowanie edukacji i postawy prozdrowotnej,
• prowadzenie apteczki Żłobka i dbanie o jej uaktualnienie,
• współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków dziecka w żłobku,
• informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub mogący mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,
• czuwanie nad ważnością badań okresowych,
• przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
• wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy – CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
10. Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
12. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego.
14. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.
Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać na dziennik podawczy osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem Do Dyrektora Gminnego Żłobka „Maluszek” „Nabór na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka/położna w Gminnym Żłobku „Maluszek”w Woli Rzędzińskiej”, NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku  do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 504 669 946.
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.