Oferta pracy

 

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA „MALUSZEK” W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ OGŁASZA

Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA

Miejsce pracy: Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy / umowa na czas zastępstwa

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2024 rok. (Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia w późniejszym terminie )

 1. Wymagania niezbędne:
 2. jest obywatelem polskim,
 3. ukończył/a 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnipraw publicznych,
 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 8. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

 1. Posiada kwalifikacje:

a) tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa lub licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub

wykształcenie medyczne w zakresie pielęgniarstwa / położnictwa,

b) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza lub położnej / położnego

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi
 2. Komunikatywność, kreatywność i cierpliwość
 3. Umiejętność rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3
 1. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 2. Umiejętność szybkiego i właściwego reagowania w trudnych sytuacjach,
 3. Dyspozycyjność i odpowiedzialność,
 4. Obowiązkowość, rzetelność i systematyczność,
 5. Punktualność oraz posiadanie umiejętności pracy w zespole,

 

III. Mile widziane:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 2. Dodatkowe kursy, szkolenia

Osoba zatrudniona na stanowisku pracy PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA w żłobku:

 1. Współpracuje z opiekunami przy programowaniu i organizowaniu procesu opieki i wychowania.
 1. Czuwa nad optymalną realizacją przyjętych planów pracy i programów placówki.
 2. Współpracuje z opiekunami/opiekunkami w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną.
 4. Wykonuje i nadzoruje różne potrzebne codzienne zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
 5. Czuwa nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także prawidłowym rozwojem wychowanków.
 6. Obserwuje dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 7. Reaguje na niepokojące objawy związane ze zdrowiem dzieci.
 8. Utrzymuje kontakt z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych i sytuacji zdrowotnej oraz rozwoju dzieci.
 9. Udziela wskazówek i porad.
 10. Udziela w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej.
 11. Kształtuje postawy prozdrowotne wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka
 12. Przestrzega ustalonego w placówce porządku i rozkładu zajęć
 13. Prowadzi potrzebne analizy dotyczące np. zachorowalności wśród dzieci, itp.
 14. Prowadzi apteczkę
 15. Realizuje przyjęte plany przestrzegając zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka
 16. Wykonuje inne czynności związane z funkcjonowaniem jednostki zlecone przez dyrekcję

 

Przewidywany czas pracy 8 godzin dziennie w dni powszednie pomiędzy godzinami 6.30 -16.30 – zgodnie z comiesięcznie opracowywanym grafikiem

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (w tym „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”), dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia i dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,

5) kserokopie posiadanych świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. Dopuszcza się złożenie w dokumentacji konkursowej oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku a zaświadczenie będzie zobowiązana dostarczyć osoba wyłoniona w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy.,

7) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące wcześniej. Dopuszcza się złożenie w dokumentacji konkursowej oświadczenia a zaświadczenie będzie zobowiązana dostarczyć osoba wyłoniona w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy.

8) oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każde z powyższych oświadczeń musi zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 Kodeksu

Karnego czyli sformułowanie: „Powyższe oświadczenie składam świadoma/y

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenia prawdy

wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego”.