Wytyczne dla Rodziców/ Prawnych Opiekunów dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej opublikowane przez MRPiPS oraz GIS.

Drodzy Rodzice/ Prawni Opiekunowie,

Zostały opracowane wytyczne, między innymi dla rodziców, dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Są to wytyczne podane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Bardzo proszę o przestrzeganie poniższych zasad, ponieważ najważniejsze jest zdrowie dzieci, Was Rodziców i nas wszystkich. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki.

Rodzicu,

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.

Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca:

  • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. Obowiązuje też zasada, że na 15 m kw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.
  • Do żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
  • Ponadto osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
  • Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci.

Jednocześnie informuję, że do żłobka nie będą przyjmowane dzieci z objawami chorobowymi podobnymi do COVID-19. Dziecko, u którego pielęgniarka/opiekunka zauważy niepokojące objawy chorobowe, będzie natychmiast odizolowane od reszty dzieci i przeprowadzone do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (w naszym żłobku będzie to gabinet dyrektora) i natychmiast zostaną wezwani rodzice/ prawni opiekunowie, którzy niezwłocznie muszą odebrać dziecko ze żłobka.