O nas

W całokształcie pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, poznanie wychowanków i planowanie działań w grupie tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie, bezpiecznie, twórczo i mądrze.

Publiczny Żłobek w Woli Rzędzińskiej jest jednostką organizacyjną Gminy Tarnów, prowadzoną w formie samorządowej jednostki budżetowej.

Żłobek mieści się  w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej.

W Żłobku funkcjonować będą 2 grupy – łącznie 29 dzieci.
Pracujemy cały rok, z wyjątkiem sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ sprawujący nadzór.

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc, do Żłobka mogą zostać przyjęte dzieci z terenu innych gmin lub miasta Tarnowa.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Dofinansowanie

Gmina Tarnów otrzymała ponad 750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” na adaptację pomieszczeń szkolnych na żłobek przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej. Uroczyste odebranie promesy miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Sławomira Wojtasika. Wartość dofinansowania stanowi 80%, całość zadania szacowana jest na kwotę ponad 900 tys. zł.

 

Żłobek od środka