RODO

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję , że:

1. Administratorem podanych przez Panią/a danych osobowych jest Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 253A ,
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej, można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl
3. Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie a dane dzieci przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) związane będą z realizacją statutowych zadań opiekuńczych i wychowawczych. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla poszczególnych kategorii dokumentów.
4. ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonujących działalność związaną z pracą żłobka. O tym fakcie będziecie Państwo każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej zgody.
6. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.