Nabór na wolne stanowisko -opiekun(-ka) dziecięca

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA „MALUSZEK” W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Miejsce pracy: GMINNY ŻŁOBEK „MALUSZEK” W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2020 rok. (Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia 1 kwietnia 2020 roku, jeśli remont placówki opóźni się)

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna,
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • kandydat posiada umiejętność nawiązania kontaktu z małym dzieckiem,
 • kandydat zna przepisy prawne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 • znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
 • zdolności manualne,
 • mile widziane przygotowanie muzyczne.

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
 • przestrzeganie Praw Dziecka,
 • stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami,
 • .stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci,
 • korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej,
 • wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce,
 • tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych  i swobodnych,
 • wykorzystanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem,
 • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,
 • pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie,
 • wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci,
 • czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały,
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy,
 • dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku,
 • dbanie o powierzony sprzęt,
 • współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy – CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). „
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 12. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać na dziennik podawczy osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem Do Dyrektora Gminnego Żłobka „Maluszek”: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy w Gminnym Żłobku „Maluszek”w Woli Rzędzińskiej”, NIE OTWIERAĆ, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku, do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 504 669 946

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.